Lady Oscar Berubara shita.jpg

Shitajiki dei personaggi Oscar e Maria Antonietta Berubara Kids. Prodotto nel 2011 circa. Made in Japan.

LADY OSCAR BERUBARA KIDS SHITAJIKI RIYOKO IKEDA

Prezzo: 10,00 €